പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
1

R.K.ISMAYIL
MLUDF487
3

R.S.MUHAMMAD MON
MLUDF283
3
 
ZEENETH IQBAL
MLUDF533
3
 
HAJARA THAJUDHEEN
INCUDF606
1

KUMARI ANIRUDHAN
INCUDF422
1
 
ABDHUL KEREEM A.K.
MLUDF449
2
 
SATHIBAI
CPI(M)LDF430
2
 
PULIKKAL SUHARABI
MLUDF686
3
 
RAMLA ASHARAF
MLUDF420
2
 
MUSTHAK ALI
INDOTH287
1

K.M. IBRAHIM
INCUDF335
2

M.S.PRAKASAN
CPI(M)LDF427
1
 
B.T.POOKKOYA THANGAL
INDOTH433
3
BABY VENU
INCUDF372
1
 
JAMEELA BASHEER
MLUDF482
1
 
MANI KONNEDATH
MLUDF546VOTE DETAILS FOR AASUPATHRIPPADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1R.K.ISMAYILMLUDF487
3SAKKEER HUSSAIN K.V.IND(LDF)LDF309
2ASSAINAARAKATH THAHASDPIOTH28
99Invalid Vote21VOTE DETAILS FOR ADITHIRUTHY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3R.S.MUHAMMAD MONMLUDF283
1ABDUL NASARINDOTH197
2R.P.ASHARAFCPI(M)LDF179
5HAMSA ARAKKALINDOTH85
99Invalid Vote35
4SAIFUDHININLUDF6VOTE DETAILS FOR ANCHANGADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3ZEENETH IQBALMLUDF533
1AAJU ABDULLAKUTTYIND(LDF)LDF383
2PUTHUVEETTIL BUSHARAINDOTH74
99Invalid Vote33VOTE DETAILS FOR AZHIMUKHAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3HAJARA THAJUDHEENINCUDF606
1PATHUMMA MUHAMMADCPI(M)LDF209
2SREEKALA MADHUBJPBJP+63
99Invalid Vote19VOTE DETAILS FOR BLANGAD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1KUMARI ANIRUDHANINCUDF422
3BINDHU DINESANCPI(M)LDF279
4K.V.SHEEJABJPBJP+143
99Invalid Vote39
2FATHIMA ABDHULLAINDOTH0VOTE DETAILS FOR FOCUS

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ABDHUL KEREEM A.K.MLUDF449
3N.M LATHEEF IND(LDF)LDF285
99Invalid Vote31
2IBRAHIM PULIKKALSDPIOTH23
4P.S.SHAMIBJPBJP+20
5CHALIL RAZAKPDPOTH17VOTE DETAILS FOR IRATTAPPUZHA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SATHIBAICPI(M)LDF430
3V.K.SINDHUBJPBJP+379
1THEKKAN REMANIINCUDF283
99Invalid Vote12VOTE DETAILS FOR KACHERY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2PULIKKAL SUHARABIMLUDF686
1AMINACPI(M)LDF162
99Invalid Vote8VOTE DETAILS FOR KARUKAMADU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3RAMLA ASHARAFMLUDF420
1MUNEERA FATHIMAINDOTH174
2SAKUNTHALA KOROTTCPI(M)LDF169
99Invalid Vote34VOTE DETAILS FOR LIGHT HOUSE

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2MUSTHAK ALIINDOTH287
5RAFI VALIYAKATHMLUDF255
4P.V.MUHAMMADHUNNI PARATTUVEETTILIND(LDF)LDF163
1ASHARAF VARNNATTTINDOTH99
99Invalid Vote19
6ALUNGAL SOORAJBJPBJP+18
3ITHIKKATT MUSADHIQSDPIOTH8VOTE DETAILS FOR MATTUMMAL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1K.M. IBRAHIMINCUDF335
3P.T.MURALEEDHARANIND(LDF)LDF201
2V.P. PRADEEPINDOTH110
99Invalid Vote11VOTE DETAILS FOR POONTHIRUTHI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2M.S.PRAKASANCPI(M)LDF427
3MUHAMAD KASIM K.A.MLUDF227
4SHEFEED MOIDUINDOTH85
1ABDUL NASAR (BLANGAD)INDOTH44
5AACHI HARIDASBJPBJP+41
99Invalid Vote36


VOTE DETAILS FOR PUTHIYANGADI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1B.T.POOKKOYA THANGALINDOTH433
2P.K.BASHEERMLUDF333
3K.V.MUHAMADCPILDF166
6HUSAIN THANGAL BUKHARAYILINDOTH63
99Invalid Vote32
4MUHAMMADU HUSAIN AATTAKOYA THANGALINDOTH19
5SALIM POTTAYILINDOTH0
VOTE DETAILS FOR THEERADESAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3BABY VENUINCUDF372
1USHA KRISHNANKUTTYCPI(M)LDF258
2USHA LOHIDHAKSHANBJPBJP+109
99Invalid Vote14VOTE DETAILS FOR THOTTAPPU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JAMEELA BASHEERMLUDF482
2FATHIMA JALALIND(LDF)LDF161
3SINDHU SHAIBUBJPBJP+25
99Invalid Vote24
4CHALIL SHAJITHA RAZAKPDPOTH21VOTE DETAILS FOR VATTEKAD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1MANI KONNEDATHMLUDF546
2A.K. RAVEENDRANCPILDF219
99Invalid Vote9

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.