പേജുകള്‍‌

2010, ഒക്‌ടോബർ 27, ബുധനാഴ്‌ച

ചാവക്കാട് നഗരസഭയിലെ വിജയികള്‍

WardCanCodeNamePartyPartyGroupVote
4
 
HIMA MANOJ
INCUDF333
2
 
P.V.SURESHKUMAR
CPI(M)LDF416
3
 K.K.KARTHYAYANI TEACHER
INCUDF276
2
 BUSHARA.T.S
CPI(M)LDF501
1
 ABDUL KALAM
CPI(M)LDF323
1
 PADMAJA TEACHER
CPI(M)LDF423
1
 INDIRA RAMU
CPI(M)LDF571
3
 P.K.MOHANAN
CPI(M)LDF392
2
 RAJALEKSHMI
CPI(M)LDF269
3
 SHANAVAS.K.V
INCUDF280
4
 K.K.SUDHEERAN
CPILDF549
2
 LAILA SUBAIR
CPI(M)LDF323
3
 SANDHYA ANILKUMAR
CPI(M)LDF285
1
 BABY FRANCIS
INCUDF524
2
 SATHAR.K.V
INCUDF332
3
 ABDUL RASHEED.P.S
IND(LDF)LDF334
1
 KOMALAM MUNDATHARA
INCUDF269
3
 SAJAN.E.M.
KCMUDF284
1
 ABBAS MALIKKULAM
CPI(M)LDF296
2
 SHAHINA SALIM
IND(LDF)LDF329
3
 LETHEEF.T.A
CPI(M)LDF379
1
 JYOTHI KRISHNADAS
CPI(M)LDF323
2
 SATHI TEACHER
CPI(M)LDF355
1
 RAMANI BABURAJ
CPI(M)LDF543
3
 SULAIMU.P.M
INCUDF508
3
 YATHEENDRA DAS.P
INCUDF195
2
 NOORJAHAN CHINGANATH
CPI(M)LDF598
1
 P.M.NASAR
INCUDF563
2
FATHIMA HANEEFA
CPI(M)LDF534
2
 K.M.ALI
CPI(M)LDF409
2
 M.R.RADHAKRISHNAN
CPI(M)LDF459
3
 RESMI BIJU
INCUDF317VOTE DETAILS FOR ALUMPADY

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4HIMA MANOJINCUDF333
3SINDHU SANTHOSHIND(LDF)LDF208
1LEELA SUBRAHMANNIANINDOTH107
2SABITHA ANILKUMARINDOTH56
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR BLANGAD

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2P.V.SURESHKUMARCPI(M)LDF416
1SUNIJA BIJUIND(UDF)UDF247
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR BLANGAD BEACH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3K.K.KARTHYAYANI TEACHERINCUDF276
2KABEER PUTHUVEETTILINDOTH148
4FATHIMA KOYAMONIND(LDF)LDF140
1K.S.KABEERSDPIOTH32
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR CHAVAKKAD TOWN

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2BUSHARA.T.SCPI(M)LDF501
1BALKEES NAJEEBMLUDF450
99Invalid Vote0


 
VOTE DETAILS FOR CIVIL STATION

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ABDUL KALAMCPI(M)LDF323
2KANAMPULLY ABDUL GAFURMLUDF313
3NEDIYEDATH BALANBJPBJP+59
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR DWARAKA BEACH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1PADMAJA TEACHERCPI(M)LDF423
2SAJITHA PRAKASANINCUDF392
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR GRAMAKKULAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1INDIRA RAMUCPI(M)LDF571
3SULAIKHA.P.CINCUDF187
2SINDHU SURESHBJPBJP+66
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR KOTTAPPURAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3P.K.MOHANANCPI(M)LDF392
1M.D.JANARDANANINCUDF195
2PARAPPIL PREMANBJPBJP+24
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR KOZHIKKULANGARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2RAJALEKSHMICPI(M)LDF269
1DEVIKA NARAYANANINCUDF217
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR KUNCHERI

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SHANAVAS.K.VINCUDF280
1GIRIJA SOMANINDOTH194
4SATHEENDRAN.A.MCPILDF162
5SALEESHBJPBJP+54
2MUHAMMADALI.U.UNNIKKANDATHINDOTH14
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR MADEKKADAVU

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

4K.K.SUDHEERANCPILDF549
2K.NAVASINCUDF193
3REJEESHBJPBJP+59
1C.K.KADARINDOTH7
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR MANATHALA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2LAILA SUBAIRCPI(M)LDF323
1BUSHARA YUNASMLUDF311
3RAJEENA.M.RSDPIOTH9
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR MANATHALA NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SANDHYA ANILKUMARCPI(M)LDF285
2KANIKKOTT REMA ANILKUMARBJPBJP+196
1DALI ASOKAN - SINDHUINCUDF113
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR MUMMIYOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1BABY FRANCISINCUDF524
2LUBNA SEBASTIANIND(LDF)LDF267
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR MUTHUVATTOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SATHAR.K.VINCUDF332
1PREEJA DEVADASANCPI(M)LDF217
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR OVUNGAL

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3ABDUL RASHEED.P.SIND(LDF)LDF334
2ABDULLA - AKBAR KONETHINCUDF318
1AKBAR PELAMPATTUINDOTH143
99Invalid Vote1VOTE DETAILS FOR PALAYOOR

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1KOMALAM MUNDATHARAINCUDF269
3SHYNI SATHEENDRANIND(LDF)LDF254
2SREEJA AJITHKUMARINDOTH144
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PALAYOOR EAST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SAJAN.E.M. KCMUDF284
1THOMAS.C.KCPI(M)LDF244
2NISHAD.R.VINDOTH36
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PALAYOOR NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1ABBAS MALIKKULAMCPI(M)LDF296
2NISHAMUDEEN.A.AINCUDF262
3SATHYA KUMARBJPBJP+37
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PALAYOOR SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SHAHINA SALIMIND(LDF)LDF329
1ARIFA NASARINCUDF180
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PALAYOOR WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3LETHEEF.T.ACPI(M)LDF379
1JAMAL THAMARATHINCUDF230
2MOITHUTTY KOHINOORINDOTH25
4HARIDAS.P.KPDPOTH5
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PARAPPIL THAZHAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1JYOTHI KRISHNADASCPI(M)LDF323
2SHEEBA JAYAPRAKASHBJPBJP+178
3RUKKIYA SHAUKKATHALIINCUDF107
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PULICHIRAKKETTU EAST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2SATHI TEACHERCPI(M)LDF355
3HAFSA TEACHERINCUDF199
1INDIRA MURALIBJPBJP+88
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PULICHIRAKKETTU WEST

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1RAMANI BABURAJCPI(M)LDF543
2VASANTHA.E.VINCUDF143
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PUNNA NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3SULAIMU.P.MINCUDF508
1KUNJIMON.R.MCPILDF315
2YUSUF.K.VSDPIOTH64
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PUNNA SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3YATHEENDRA DAS.PINCUDF195
4SHEREEF.V.VCPI(M)LDF171
1ABUBAKKER KUNJI.MINDOTH145
5SURESH KUMAR.C.MBJPBJP+61
2ASHARAF AYYATHAYILSDPIOTH28
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PUTHEN KADAPPURAM NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2NOORJAHAN CHINGANATHCPI(M)LDF598
3POUSHA BEEBI HUSSAINMLUDF395
1NOORJA HANEEFAINDOTH14
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PUTHEN KADAPPURAM SOUTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

1P.M.NASARINCUDF563
2SAJATH SAHEER.K.BCPILDF309
3HANEEFA.P.VINLUDF126
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PUTHEN KADAPURAM

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2FATHIMA HANEEFACPI(M)LDF534
1JAMEELA BEERANKUNJIINCUDF434
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR PUTHIYARA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2K.M.ALICPI(M)LDF409
4THAZHATH KUNJIMARAKKARMLUDF277
5THARAYIL JAYANBJPBJP+30
1AYUB PANDIKASALAPARAMBILPDPOTH21
3ALI.T.AINDOTH9
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR THIRUVATHRA

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

2M.R.RADHAKRISHNANCPI(M)LDF459
1THERUVATH ABDUL ASEESMLUDF195
3VIMALA RAMESANBJPBJP+195
4VELAYUDHAN KANDARUPDPOTH7
99Invalid Vote0VOTE DETAILS FOR THIRUVATHRA NORTH

CanCodeNamePartyParty GroupVotes

3RESMI BIJUINCUDF317
2FOUSIYA AFSALCPI(M)LDF314
1JASITHA.P.KADARPDPOTH38
4SULAIKHA MUHAMMADALIINDOTH34
99Invalid Vote0

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അനുയോജ്യമായത് ആണെങ്കില്‍ ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.